AVÍS LEGAL AMB PROTECCIÓ DE DADES

 

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

 

El lloc web (en endavant, el “Lloc Web”) és propietat de PR58 SERVEIS GLOBALS, SL (en endavant, “PR58 SERVEIS GLOBALS, SL”), amb domicili social a Manresa, Passeig Pere III núm.38 P. 2-2 08242 BARCELONA, amb CIF número B66734609.

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL li dóna la benvinguda i el convida a llegir atentament les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, les “Condicions Generals d’Ús”) que descriuen els termes i condicions que seran aplicables a la seva navegació per el mateix, de conformitat amb el que estableix la normativa espanyola d’aplicació. Atès que PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L podria modificar en el futur aquestes condicions d’ús, us recomanem que les visiteu periòdicament per estar degudament informat dels canvis realitzats. Amb l’ànim de que l’ús del lloc web s’ajusti a criteris de transparència, claredat i senzillesa, PR SERVEIS GLOBALS 58, SL informa a l’Usuari que qualsevol suggeriment, dubte o consulta sobre les Condicions Generals d’Ús serà rebuda i solucionada contactant amb PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L a través del telèfon 600440610 o a l’adreça de correu electrònic: roser@hoteletmanresa.com.

 

1. Objecte

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al lloc web, amb subjecció a les presents condicions generals d’ús així com a la política sobre tractament de dades personals (en endavant, la “Política de Protecció de Dades “). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma li atorga la qualificació de “Usuari” i implica l’acceptació sense reserves de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d’Ús, reservant PR SERVEIS GLOBALS 58, SL el dret a modificar-los en qualsevol moment. En conseqüència, serà responsabilitat de qualsevol usuari, l’atenta lectura de les Condicions Generals d’Ús vigent en cadascuna de les ocasions en que accedeixi a aquest lloc web, de manera que si aquest no està d’acord amb qualsevol dels mateixos aquí disposats, haurà d’abstenir respecte a l’ús d’aquest lloc web.
Així mateix, queda advertit que, de vegades, es podran establir condicions particulars per a la utilització en el Lloc Web de continguts i / o serveis específics, la utilització d’aquests continguts o serveis implicarà l’acceptació de les condicions particulars en ells especificades.

 

2. Serveis

 

A través del lloc web, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L ofereix als usuaris la possibilitat d’accedir a: (des d’ara els “Serveis”).

 

3. Privacitat i Tractament de Dades

 

Quan per a l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris han de garantir la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Protecció de Dades [LINK].

 

4. Propietat Industrial i Intel·lectual

 

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i / o comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit en el pàgina, que són propietat exclusiva de PR SERVEIS GLOBALS 58, SL i / o de tercers, que tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne a PR SERVEIS GLOBALS 58, SL de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat que s’estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d’ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L o el tercer titular dels drets afectats.
Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest lloc, així com el propi lloc en conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual. PR SERVEIS GLOBALS 58, SL és titular dels elements que integren el disseny gràfic del lloc web, els menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposa al lloc web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, llevat que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de l’esmentada Entitat.
Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i / o manipular el “copyright” així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets enunciats ia evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas PR SERVEIS GLOBALS 58, SL l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

5. Obligacions i responsabilitats de l’Usuari del Lloc Web

 

L’Usuari es compromet a:
a) Fer un ús adequat i lícit del lloc Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (Ii) les condicions generals d’ús del lloc web; (Iii) la moral i bons costums generalment acceptats i (iv) l’ordre públic.
b) Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que calguin per accedir al lloc web.
c) Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en el Lloc Web i a mantenir-les actualitzades en tot moment de forma que respongui, en cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L o a tercers per la informació que faciliti.
No obstant el que estableix l’apartat anterior l’Usuari haurà així mateix abstenir de:
a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del lloc web i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents,
arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del lloc web, dels seus proveïdors o de tercers.
d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L, dels seus proveïdors o de tercers.
e) Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L, tercers proveïdors i altres usuaris.
f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
g) Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de PR SERVEIS GLOBALS 58, SL o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general , dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del lloc web i / o dels continguts.
i) En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació vigent.
Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic.
Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic .
Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.
Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de les persones.
Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.
Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament del Lloc Web.
Si per accedir a alguns dels serveis i / o continguts del lloc web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat i es compromet a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i / o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a PR SERVEIS GLOBALS 58, SL qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació . En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, PR SERVEIS GLOBALS 58, SL quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús indegut de la seva contrasenya, serà responsabilitat de qualsevol utilització il·lícita dels continguts i / o serveis del lloc web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment puguin derivar per PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L.

 

6. Responsabilitats

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en les pàgines PR SERVEIS GLOBALS 58, SL, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no es fa responsable de les decisions que puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes. PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari si detecta que un ús del seu lloc web o de qualsevol dels serveis oferts en el mateix són contraris a aquestes Condicions Generals d’Ús.

PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L no es fa responsable per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivats de l’ús del lloc web.
Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serà responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

a) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de PR SERVEIS GLOBALS 58, SL
b) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
c) abús indegut o inadequat del lloc web.
d) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix. Els administradors de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en el Lloc Web.

PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris de Web. Així mateix, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, pot ser l’Usuari reclamat per PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L dels danys o perjudicis causats. Vostè defensarà, indemnitzarà i mantindrà a PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L indemne davant de qualsevol dany i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del seu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar PR SERVEIS GLOBALS 58, SL enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o decualquier altra actuació per part seva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del lloc web.

 

7. Hipervincles

 

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L.

El lloc web de PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i / o patrocinadores. D’acord amb això, PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no es responsabilitza del contingut d’aquestes pàgines web, ni se situa en una posició de garant ni / o de part ofertant dels serveis i / o informació que es puguin oferir a tercers a través de dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del lloc web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre lloc web (i) no podran donar a entendre que PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (Ii) no podran falsejar la seva relació amb PR SERVEIS GLOBALS 58, SL ni afirmar que PR SERVEIS GLOBALS 58, SL ha autoritzat aquest enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de PR SERVEIS GLOBALS 58, SL (iii) no podran incloure contingut que puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del lloc web diferent de la pàgina principal; (V) ha d’enllaçar amb la pròpia direcció del lloc web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el lloc web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un “browser” sobre qualsevol de les pàgines del lloc web.

PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç al lloc web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació. PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al lloc web.
En conseqüència, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte.

 

8. Protecció de dades

 

Per utilitzar alguns dels Serveis, els Usuaris han de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. Per a això, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L tractarà automatitzadament les Dades Personals en compliment amb la Llei 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD de desenvolupament 1720/2007.
Per això, l’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, al que disposen les condicions definides en la Política de Protecció de Dades [LINK] que presenta Lloc Web.

 

9. Cookies

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “Cookie” al lloc web, per tal de reconèixer-lo com usuari freqüent i personalitzar l’ús que faci del lloc web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics. Les “cookies” utilitzades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si les dades personals de l’usuari. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor web per registrar la navegació de l’Usuari en el Lloc Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Al seu torn podrà eliminar les “cookies” per a això haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador.

Gràcies a les cookies, resulta possible que PR SERVEIS GLOBALS 58, SL reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’usuari, als perfils demogràfics dels usuaris així com per mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

 

10. Durada i terminació

 

La prestació del servei d’aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L podrà donar per acabada o suspendre qualsevol dels serveis del portal. Quan sigui això possible, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei determinat.

 

11. Declaracions i Garanties

 

En general, els continguts i serveis oferts en el Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, en oferir, PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en el Lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

 

12. Força major

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, revolta, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern , i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 

13. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

 

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del lloc web, es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els tribunals de Manresa. En el cas que qualsevol estipulació de les presents condicions generals d’ús resultés inexigible o nul en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura del possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en la estipulació original.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL és l’entitat i titular del lloc web (en endavant el “Website”), amb domicili social a Manresa, Passeig Pere III núm.38 P.2-2 08242 BARCELONA, amb CIF número B66734609 i que està destinada a.

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, SL li garanteix la protecció de totes les dades de caràcter personal que proporcioni l’Usuari en el Website i, en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal , en li RD 1720/2007 de 21 de desembre i restant normativa d’aplicació, l’informaque:

 

  1. Totes les dades de caràcter personal facilitades a PR SERVEIS GLOBALS 58, SL seran tractades per aquesta d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007 de 21 de desembre i quedaran incorporades al fitxer USUARIS DE LA PÀGINA WEB, creat i mantingut sota la responsabilitat de PR SERVEIS GLOBALS 58, SL, el qual ha estat degudament registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  2. Les dades són recaptats amb les següents finalitats: (i) gestió, estudi i resolució de consultes i (ii) enviament de publicitat i prospecció comercial per mitjans electrònics, sobre l’empresa, les seves activitats, productes i serveis, així com documentació de diversa naturalesa.
  3. En la recollida i el tractament de les dades de caràcter personal s’han adoptat les mesures de seguretat adequades per evitar la pèrdua, l’accés no autoritzat o la manipulació dels mateixos, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre.
  4. PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L es compromet a protegir la informació confidencial a la que tingui accés.
  5. PR SERVEIS GLOBALS 58, SL no utilitzarà en cap cas les dades de caràcter personal que vostè posi a la seva disposició per prestar serveis a tercers diferents dels referits a l’apartat b) d’aquest document o, si escau, per aconseguir una utilitat pròpia.
  6. L’Usuari certifica que és major de 14 anys i que per tant té la capacitat legal necessària per a la prestació del consentiment pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal i tot això, de conformitat amb el que estableix la present Política de privadesa.
  7. L’usuari pot, en tot moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals així com el de revocació del consentiment per a qualsevol de les finalitats abans assenyalades, enviant a PR SERVEIS GLOBALS 58, SL carta degudament signada a la nostra adreça postal, a dalt indicada, on constin clarament les dades de contacte, a la qual haurà d’acompanyar fotocòpia del seu DNI / NIF o document que acrediti la seva identitat.
  8. L’Usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades en els termes indicats. Per a això premi el botó “ENVIAR” que es troba després del formulari de recollida de dades.

POLÍTICA DE COOKIES

 

PR SERVEIS GLOBALS 58, S.L, amb domicili a, Passeig Pere III núm.38 P.2-2, MANRESA, BARCELONA (08242), utilitza cookies per al funcionament del seu lloc web.

 

Les cookies són arxius de text que contenen petites quantitats d’informació que es descarreguen en el seu ordinador o dispositiu mòbil quan vostè visita un lloc web. Les Cookies s’envien de tornada al lloc web original en cada visita posterior, o a un altre lloc web que les reconeix. Les cookies són útils perquè permeten a un lloc web reconèixer el dispositiu de l’usuari. Les Cookies poden realitzar diferents funcions com permetre navegar entre les pàgines de manera eficient, recordant les seves preferències, i en general millorar la navegació de l’usuari.

 

Desactivació, eliminació de les Cookies i revocació del consentiment “opt out”.

 

La majoria de navegadors web permet gestionar, en qualsevol moment, les preferències de l’Usuari sobre l’ús de les Cookies. L’Usuari pot ajustar el seu navegador perquè rebutgi Cookies o elimini determinades Cookies segons el seu criteri.

 

Per obtenir més informació sobre les cookies i permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip, l’Usuari pot fer-ho mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador, sent el funcionament de la següent manera:

 

Si utilitzeu Microsoft Internet Explorer, la informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de la cookies pot fer-ho mitjançant l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privadesa i finalment a Configuració.

 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 o l’Ajuda del navegador amb el terme “Cookie “.

Si utilitzeu Firefox, la informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de la cookies per a Mac pot fer-ho mitjançant l’opció de menú Arranjament, seleccionant Privadesa, accedint a l’apartat Mostra Cookies; i per a Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.

 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 

Si utilitzeu Safari, la informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de la cookies pot fer-ho mitjançant l’opció de menú Edició ¬ Preferències ¬ Privadesa i seleccionant les opcions que desitgi.

 

Per a més informació, podeu consultar el suport d’Apple: http://www.apple.com/es/support/mac-apps/safari/ o l’Ajuda del navegador.

 

Si utilitzeu Google Chrome,, la informació sobre com bloquejar o eliminar l’ús de la cookies pot fer-ho mitjançant l’opció de menú Eines, seleccionant Configuració (Preferències en Mac), accedint a Avançades i després en l’opció Configuració de continguts de la secció privadesa, i finalment seleccionant la configuració de Cookies que desitgi.

 

Per a més informació, podeu consultar la següent URL: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es o l’Ajuda del navegador amb el terme “Cookie”